English Ukrainian
   

Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад
"Миколаївський політехнічний коледж"

«УХВАЛЕНО»
Президент студентської ради МПК
____________________
«__» ___________ 20_ р
  «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор МПК
_________ О.П. Лютий
«___» ___________ 20__р

ПОЛОЖЕННЯ
Про старосту академічної групи
Миколаївського політехнічного коледжу

 

 

Миколаїв

 

 

1. Загальна частина

1.1 Старосту обираюсь як представника групи для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом.

1.2 Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, має авторитет і повагу у однокурсників, позитивно впливає на колектив та володіє організаторськими здібностями.

1.3 Старосту призначають наказом ректора поданням клопотання групи після виборів студентського активу групи.

1.4 Старосту обирають на весь період навчання, звільняють за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або студентів групи, якщо той не справляється з обов'язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.

2. Обов'язки старости

2.1. Своєчасно інформувати студентів про розпорядження адміністрації, деканів, викладачів, студентської ради факультету, інституту, які проводять заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів.

2.2. Планувати, організовувати та проводити в академічній групі заходи, пов'язані з навчально-виховним процесом.

2.3. Готувати та проводити збори студентів групи, на яких обговорюють стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу.

2.4. Щоденно вести в групових журналах облік відвідувань занять студентами групи.

2.5. Залучати студентів групи у рейтинговий конкурс «Найкращий студент групи, факультету, інституту», «Найкраща академічна група»

2.6. Проводити індивідуальну роботу зі студентами групи стосовно виконання вимог навчального плану та графіка, правил внутрішнього розпорядку.

2.7. 3абезпечувати участь студентів групи у всіх заходах, які проводять у ВНЗ і на факультеті.

2.8. Призначати на кожний день навчання чергового.

2.9. Оперативно інформувати навчальну частину про зрив занять, можливі не порозуміння у розкладі тощо. Сприяти розвитку студ.ради групи.

3. Права старости

3.1 Рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, спортивній та культурно-масовій роботі тощо.

3.2 Вносити пропозиції щодо покладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку.

3.3. Передавати студентам розпорядження студентської ради інституту, адміністрації, що є обов'язковими для виконання.

3.4. Давати розпорядження студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання доручень, які поставлені перед групою адміністрацією, студ.радою інституту, навчального закладу.

4. Відповідальність

4.1. 3а виконання обов'язків і використання прав, передбачених Положенням.

4.2. За дотримання конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами групи, нерозповсюдження інформації, що особисто стосується їх.