Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 р. № 1172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за № 1390/26167 та затверджені педагогічною радою Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» 28 листопада 2014 р.

1. Загальні положення

1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену або фахового випробування;

вступний екзамен (тестування)- оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до коледжу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до коледжу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до коледжу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – показник, виражений цифрою від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де “1” є показником найбільшої пріоритетності заяви;

рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до Умов та Правил прийому до коледжу; співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня; Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про зайнятість населення".

Повний текст Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» у 2015 році

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей

Додаток 7. Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу