Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» у 2016 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796.

І. Загальні положення

1.У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, фахового випробування;

вступний екзамен (тестування) – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до коледжу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до коледжу для осіб, що вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до коледжу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до коледжу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями, що формується відповідно до цих правил прийому до коледжу;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;...............

 


Повний текст Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» у 2016 році

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)