ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2015 року № 822

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 31 липня 2015 року за № 927/27372

Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

У розділі V:
у пункті 3 слово та цифри "31 липня" замінити словом та цифрами "02 серпня";
у пункті 7 цифри "04" замінити цифрами "06";
в абзаці другому пункту 8 цифри "08" замінити цифрами "10";
в абзаці другому пункту 9 цифри "10" замінити цифрами "11".

 

Лист МОН України від 30.07.2015р. №1/9-363 Щодо Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

Інформуємо, що з метою проведення на належному рівні вступної кампанії 2015 року наказом МОН від 30 липня 2015 р. № 822 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році» внесено зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році. Зокрема, прийом заяв у паперовій формі або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти буде закінчуватися о 18:00 годині 02 серпня. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 06 серпня.

Вступники повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 10 серпня. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 11 серпня.

Заступник Міністра       А.Є . Гевко

 

Зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж»

внесені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України №615 від 11 червня 2015 р., рішення педагогічної ради коледжу від 30 червня 2015 року та відповідно до рішення приймальної комісії ДВНЗ «Миколаївська політехніка» від 30 червня 2015 року протокол №6

Внести зміни до Правил прийому Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж» у 2015 році, що додаються:

1) пріоритетність – показник, виражений числами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де “1” є показником найбільшої пріоритетності заяви;

2) рейтинговий список вступників – список вступників за напрямами (спеціальностями), що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

3) цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства. Вступник у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

4) На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань.

5) Правила прийому до коледжу розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, і затверджуються педагогічною радою коледжу до 01 грудня 2014 року і вносяться до Єдиної бази.

6) 2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання розпочинається 10 липня.

3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 18.00 годині 31 липня, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

4. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і складають вступні екзамени (тестування) у коледж, зокрема відповідно до розділу VIIІ Умов прийому, а також проходять співбесіду відповідно до розділу XІ Умов прийому, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени (тестування) проводяться з 25 липня до 31 липня.

5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової середньої освіти, закінчується 24 липня. Вступні екзамени (тестування) проводяться з 25 липня до 31 липня.

6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 12.00 години 04 серпня.

7. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування:
на місця державного замовлення відповідно до пункту 1 розділу XVI цих Умов до 18.00 години 08 серпня;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня.
Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 07 серпня.

8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
за державним замовленням не пізніше 12.00 години 10 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 17 серпня.

9. Прийом заяв та документів на навчання за заочною формою навчання триває з 10 серпня до 10 вересня. Зарахування проводиться до 18 вересня.

7) При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

У разі наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв вступника, на які поширюється зазначена пільга.

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
копію сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
медична довідка форма 086-о (відповідно до п. 2 розділу IV Умов прийому та п. 2 розділу 4 цих Правил).
Інші копії документів або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі V Умов прийому, для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.
Оригінали документів при участі в крнкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог зарахування).

12. Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до коледжу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

8) «VIII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти.

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право:
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;
особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу.».

9) «особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;».

10) 1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності - у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення. Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником під час подання заяв.

2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 8 розділу V цих Умов прийому.

11) «Приймальна комісія не пізніше 18 години 12 серпня надає рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення вступникам за рейтингом із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування відповідно пунктів 1,2 розділу XVI цих Умов.».

12) Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 7, 8 розділу V Умов прийому.

Відповідальний секретар приймальної комісії           В.С. Михайлюк